Akademinės atostogos, studijų stabdymas

 Akademinės atostogos

Laikinai negalinčiam tęsti studijų dėl ligos, nėštumo ar kūdikio priežiūros studentui (klausytojui), pateikusiam tai įrodančius dokumentus, arba išreiškusio norą pasiimti akademines atostogas dėl asmeninių priežasčių, suteikiamos akademinės atostogos.

Studentui akademinės atostogos dėl ligos suteikiamos iki dvejų metų; dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros – ne ilgiau kaip trejiems metams.

Akademinių atostogų trukmė skaičiuojama nuo prašymo pateikimo Padalinio vadovui dienos.

 Studijų stabdymas

Studentui (klausytojui) dėl svarbių priežasčių Padalinio vadovas gali leisti ne ilgiau kaip vieneriems metams susistabdyti studijas.

Norint susistabdyti studijas, būtina pristatyti Dekanui prašymą, kuriame nurodyti svarias studijų stabdymo priežastis.

Užsiregistruoti į studijas po studijų stabdymo ar akademinių atostogų privaloma ne vėliau kaip 5 dienos iki semestro, į kurį bus grįžtama, pradžios.

 Studijų atnaujinimas

Studijų atnaujinimu nėra laikoma grįžimas iš akademinių atostogų ar studijų stabdymo. Studijų atnaujinimas – grįžimas į studijas po jų nutraukimo.

Asmenys, atnaujinantys studijas, priimami į valstybės nefinansuojamas vietas.

Studijos atnaujinamos nuo semestro pradžios, pateikus prašymą akademinio kamieninio padalinio vadovui ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki naujo studijų semestro pradžios.

Studijos gali būti atnaujintos, jeigu studento (klausytojo) studijuotos ir ketinamos studijuoti  studijų programos skirtumai  sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų ir nepasibaigė akademinių kamieninių padalinių tarybų nustatyti studijų rezultatų įvertinimų galiojimo terminai.

Dėl programos pasikeitimo susidariusius skirtumus (ne daugiau kaip 15 kreditų) leidžiama likviduoti per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo. Šie skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi.

Jei esama daugiau nei 15 kreditų apimties studijuotos ir ketinamos studijuoti programos skirtumų, jie turi būti likviduoti iki studijų atnaujinimo.

Už šiurkščius akademinio sąžiningumo principo pažeidimus iš Universiteto pašalintas asmuo studijas atnaujinti gali ne anksčiau kaip praėjus metams nuo pašalinimo dienos ir tik po to, kai yra likvidavęs visus dalykų / modulių skirtumus.

Jei į tą pačią studijų vietą pretenduoja daugiau kaip vienas studentas, pirmenybė teikiama studentui, kurio:

  • didesnis visų anksčiau išlaikytų sesijų vidurkis;
  • didesnis paskutinės išlaikytos sesijos vidurkis;
  • prašymo atnaujinti studijas padavimo data yra ankstesnė.

 

Plačiau: Studijų atnaujinimo VU tvarkos aprašeVU Studijų nuostatuoseMokslo ir studijų įstatymas

Ankstesnis puslapis: Egzaminai Kitas puslapis: Studijos ir praktika užsienyje