Ataskaitinė – rinkiminė konferencija

Renkami studentai į šias pareigas ir valdymo organus:

1. VU SA FF pirmininkas.
         Fizikos fakulteto studentų atstovybės pirmininkas – tai asmuo koordinuojantis visos studentų atstovybės veiklą. Jis ne tik atlieka reprezentacinę funkciją, bet yra ir VU SA tarybos narys, formuojantis visos VU SA politiką ir darbo gaires. Fakultete būtent jis daugiausiai bendrauja su administracija ir neša studentų nuomonę jai. Ateidamas jis gali pats atsivesti savo naują komandą arba dirbti su senąja, kartu su jais siekdamas pasikeitimų fakultete. Pirmininkas beveik visada yra visų VU SA FF veiklų sūkuryje – nuo pirmakursių stovyklų, iki dėstytojų anketų. Be visa kito, jis yra ir VU SA FF valdybos pirmininkas.


2. VU SA FF valdyba.
         VU SA FF valdyba – tai organas kuriantis būtent mūsų fakulteto studentų atstovybės veiklos strategiją ir kryptis, siūlantis pakeitimus esamame darbe ir taip pat tvirtinantis naujus komitetų vadovus. Studentų atstovavimui tai labai svarbus organas, nes į jį gali įeiti ir patirties neturintys studentai, kurie turi idėjų ir pasiūlymų kaip ką keisti ir nori turėti savo svarų balsą atstovaujant studentų nuomonę.


3. Fizikos fakulteto taryba.
         Fizikos fakulteto tarybą – tai pats aukščiausias Fizikos fakulteto valdymo organas, sprendžiantis mūsų fakulteto politiką įvairiais klausimais, tvirtinantis atstovus į komisijas, klausantis dekano ,bei kitų ataskaitų, o taip pat keičiantis esamus nuostatus. Į tarybą iš viso įeina 3 studentų atstovai, kurių balsas yra labai svarbus, norint tobulinti fakulteto darbą su studentais ir priimti būtent studentams palankius sprendimus.


4.  VU SA parlamentas.
         VU SA Parlamentas tai svarbiausias studentų atstovavimo organas, sprendžiantis pačius aktualiausius studentams klausimus – nuo bendrabučių kainų kėlimų, iki pačios VU SA veiklos tikslų. Taip pat parlamentarai yra tiesiogiai informuojami apie studentų atstovų darbą Vilniaus Universiteto Senate ir komisijose, kur priimami patys svarbiausi sprendimai ir nutarimai viso VU mastu. Parlamento posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį, o esant reikalui, parlamentarams yra sudaroma galimybė mokymams, kurių metu jie gali pasikelti kompetenciją studentų atstovavimui.


5. Fizikos fakulteto ginčų nagrinėjimo komisija.
         Nesutinkantys su dekano (direktoriaus) ar jo įgalioto asmens atsakymu į pareiškimą ar skundą arba jeigu toks atsakymas nebuvo gautas per trisdešimt dienų nuo jo pateikimo dekanui (direktoriui) dienos, taip pat nesutinkantys su fakulteto (instituto, centro) apeliacinės komisijos sprendimu dėl egzaminavimo procedūros arba jeigu sprendimas nebuvo priimtas per trisdešimt dienų nuo skundo šiai komisijai pateikimo dienos, turi teisę motyvuotu raštu kreiptis į fakulteto (instituto, centro) ginčų nagrinėjimo komisiją.Fakulteto (instituto, centro) ginčų nagrinėjimo komisija sudaroma dekano įsakymu atsižvelgiant į padalinio funkcionavimo specifiką iš 6 narių, iš kurių trys yra studentų atstovai.
Nesutinkantys su egzaminavimo tvarka ir (ar) su egzamino arba kolokviumo (įskaitos) įvertinimu, turi teisę ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo egzamino (įskaitos) įvertinimo paskelbimo motyvuotu raštu kreiptis į fakulteto (akademinio kamieninio padalinio) ginčų nagrinėjimo komisiją.


6. Studijų programų komitetai.
         Kiekvienais metais peržiūrint visas studijų programas reikalingi žmogės, kurie galėtų atstovauti studentus komisijose, suorganizuoti diskusiją su studentais prieš programos nagrinėjimą, bei parengti siūlymus fakulteto vadovybei. Šios pareigos - tai puiki galimybė atlikti didesnius pakeitimus, o gal kaip tik palikti viską kaip yra. Viskas priklauso nuo studentų nuomonės ir kompetentingų žmonių šiose pareigose.


7. Delegatai į VU SA rinkiminę konferenciją.
         Rinkiminių/ataskaitinių konferencijų metu fakultetuose, turi būti išrenkami ir atstovai į VU SA rinkiminę/ataskaitinę konferenciją, kurios metu renkamas pagrindinis organizacijos asmuo – VU SA Prezidentas. Jos metu taip pat renkami ir Revizijos komisijos nariai, kurie tikrina ir vertina fakultetinių atstovybių veiklą, vėliau pateikdami siūlymus jai gerinti.

Ankstesnis puslapis: Dokumentai Kitas puslapis: VU SA programos klubai projektai