Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems

 

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims, kurie visą ar dalį studijų laikotarpio studijavo valstybės nefinansuojamose vietose, valstybė kompensuoja už studijas sumokėtos kainos dalį. Kompensuojama gali būti ne daugiau nei 50 procentų sumokėtos studijų kainos.

Teisę į studijų kainos dalies kompensavimą turi asmenys, nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę:

 • ne daugiau nei prieš trejus metus iki studijų pradžios;
 • studijų metu;
 • praėjus ne daugiau nei trejiems metams po studijų baigimo;
 • po 2011 metų rugsėjo 1 dienos;
 • pradėjus tarnybą atlikti iki 2015 m. balandžio 21 d.*

Teisę į studijų kainos dalies kompensavimą turi asmenys, pirmą kartą studijuojantys (baigę studijas) pagal:

 • pirmosios pakopos studijų programas;
 • antrosios pakopos studijų programas;
 • vientisųjų studijų programas.

Teisės į studijų kainos dalies kompensavimą neturi asmenys, kurie:

 • turi akademinių skolų;
 • kuriems sumokėta studijų kaina už atitinkamą laikotarpį jau buvo kompensuota iš valstybės biudžeto;
 • visą studijų laikotarpį studijavo valstybės finansuojamoje vietoje.

 

Sumokėtos studijų kainos kompensacija už karo tarnybą skiriama:

 • baigus pirmuosius dvejus studijų metus;
 • baigus studijas (už laikotarpį nuo trečiojo kurso iki studijų pabaigos);
 • baigus studijas (už visą studijų laikotarpį), jei nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba atlikta ar baziniai kariniai mokymai baigti po studijų baigimo.

 

Studijuojantis asmuo apie nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimą ar bazinių karinių mokymų baigimą turi informuoti aukštąją mokyklą.

Studijas baigęs asmuo, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nuo sausio 5 iki vasario 10 d. (įskaitytinai) privalo Fondui raštu pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją (prašymo formą rasite čia). Kartu su prašymu asmuo privalo pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 • asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

 

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas

*Už vėlesniu metu pradėtą atlikinėti tarnybą kompensavimas nebebus suteikiamas.

Ankstesnis puslapis: Išmokos neįgaliesiams Kitas puslapis: Parama išeivijos vaikams